'Onze school biedt een warme en veilige thuis waar plaats is voor de individuele noden van elk kind.'

Zorgzaam onderwijs

Op onze school geeft de leerkracht om elk kind. We stimuleren het kind om het beste van zichzelf te geven. Het onderwijs wordt aangepast waar nodig en hierbij staat het kind centraal. We differentiëren ter ondersteuning of om uit te dagen. 

We streven naar onderwijs op maat van ieder kind door flexibel om te gaan met klasgroepen. We willen de eigenheid en geborgenheid van de klasgroep behouden zodat elk kind zich thuis voelt.

We benaderen de kinderen op een positieve, respectvolle manier en geloven sterk in de kracht van belonen.

Door het aanspreken van talenten en de eigenheid van het kind stimuleren we hun motivatie en hun betrokkenheid. We streven naar een zorgzaam, eerlijk en warm school- en klasklimaat.


Het zorgteam bestaat uit:
Wanneer leerlingen, leerkrachten of ouders geconfronteerd worden met problemen die hun draagkracht overstijgen biedt het zorgteam ondersteuning aan.Aanpak

de leerling
Welbevinden en betrokkenheid


Het welbevinden en de betrokkenheid van leerlingen is van essentieel belang om tot leren te kunnen komen. Daarom doen onze kinderen regelmatig aanzelfreflectie. Op basis van deze reflectie worden leerlinggesprekken gevoerd met de klasleerkracht of met het zorgteam. 

de leerkracht
Krachtige leeromgeving


We investeren in een goede brede basiszorg. Er wordt gedifferentieerd, dat is de wijze waarop de leerkracht met de verschillen tussen leerlingen omgaat en daarop zijn of haar onderwijs afstemt. Er worden bijvoorbeeld extra hulpmiddelen aangeboden of de leerstof wordt extra ingeoefend of de leerlingen krijgen uitdagende oefeningen bovenop de basisoefeningen.

leerlingvolgsysteem
Zorgvuldige opvolging en verhoogde zorg


Door dagelijks te observeren, gegevens te verzamelen, gegevens op te volgen en te bewaren in het leerlingvolgsysteem kunnen we leerlingen nauwgezet opvolgen. Bij problemen wordt overleg gepleegd met onze zorgcoördinator, juf Els. Samen met de klasleerkracht gaat ze op zoek naar een haalbare aanpak om de leerling te ondersteunen en worden er afspraken vastgelegd in het volgsysteem. Op die manier wordt de juiste informatie doorgegeven aan de toekomstige leerkrachten van het kind. De ouders zijn hierbij ook een belangrijke partner. Via een gespreksmoment wordt er in overleg gegaan met elkaar.

Externe partners

uitbereiding van zorg
Samenwerken met experts


Als de basiszorg en de verhoogde zorg niet volstaan wordt er beroep gedaan op het CLB en externe experten zoals logopedisten, kinesisten, psychologen. Zij stellen samen met ons een individueel begeleidingsplan op. U wordt in deze fase als moeder, vader of voogd nog intensiever betrokken bij het zorgproces.


Indien nodig wordt er samengewerkt met een school voor buitengewoon onderwijs. Zij ondersteunen onze klasleerkrachten door collega's uit het ondersteuningsnetwerk met hun expertise wekelijks naar de klas te sturen.


Wanneer voorgaande maatregelen niet volstaan, kan een individueel handelingsplan opgemaakt worden of kan de overstap naar het buitengewoon onderwijs overwogen worden. Dit uiteraard allemaal met medeweten en toestemming van u als ouder.