Het ondersteuningsnetwerk versterkt scholen in het werken met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.


Scholen gewoon onderwijs werken hiervoor samen met scholen voor buitengewoon onderwijs, CLB en de pedagogische begeleidingsdienst.Ondersteuningsdomeinen

Het ondersteuningsteam is samengesteld uit verschillende disciplines (leraren, logopedisten, kinesitherapeuten, orthopedagogen, psychologen …).


Ondersteuningstrajecten worden flexibel opgezet. Dit wil zeggen dat ze afhankelijk van de noden van de leerlingen en het team verschillen in duur en intensiteit. Een aanvraag voor ondersteuning gebeurt steeds met een voortraject waarbij het CLB-team betrokken is. Wanneer het CLB en de school van mening zijn dat ondersteuning noodzakelijk is, worden door hen de nodige documenten opgemaakt.


Het ondersteuningsnetwerk zet in op de ondersteuning van:

  • leerlingen, 
  • leraren,
  • schoolteams in het gewoon onderwijs

De ondersteuners gaan samen met alle betrokken partijen op zoek naar hoe er tegemoet kan gekomen worden aan de specifieke onderwijsbehoeften van de leerlingen. Hierbij wordt nadrukkelijk stil gestaan bij de ondersteuningsnoden van leraren om redelijke aanpassingen toe te passen in de lespraktijk.

Zorgvraag?

Contacteer ons zorgteam