Pedagogisch project

Het Pedagogisch project van onze school:

Spelenderwijs groeien naar de toekomst

Visie
“Spelenderwijs groeien naar de toekomst” in een steeds veranderend onderwijslandschap. Wie voor ons pedagogisch project kiest, kiest voor een hedendaagse, open en laagdrempelige school waar we aandacht besteden aan de totale persoonlijkheidsontwikkeling van elk kind.
We voeden onze kinderen op tot communicatieve en zelfredzame jongeren die de kans krijgen om uit te groeien tot zelfstandige en bewuste individuen.

Missie
De Gemeentelijke Basisschool ‘Spelenderwijs’ is een dynamische school waar we het kind centraal zetten. Als basis voor kwaliteitsvol eigentijds onderwijs zet de school in op waarden en normen. Onze school biedt een warme en veilige thuis waar plaats is voor de individuele noden van elk kind. We besteden veel aandacht aan het welbevinden van onze kinderen en gebruiken hiervoor positieve feedback. Een gelukkig kind komt beter tot ontwikkeling. We zorgen voor een hoge betrokkenheid: de stem van het kind wordt gehoord!
Daarenboven levert de school inspanningen om kinderen te leren samenwerken en te communiceren, hun zelfstandigheid te bevorderen, hun probleemoplossend en creatief denken te stimuleren en hen zelfgestuurd te leren leren. We gaan respectvol om met onze kinderen en met iedereen die betrokken is bij onze school, ongeacht de sociale achtergrond en/of levensbeschouwing.

Zorgzaam onderwijs
Op onze school geeft de leerkracht om elk kind. We
stimuleren het kind om het beste van zichzelf te geven. Het onderwijs wordt aangepast waar nodig en hierbij staat het kind centraal. We differentiëren ter ondersteuning of om uit te dagen.

We streven naar onderwijs op maat van ieder kind door
flexibel om te gaan met klasgroepen. We willen de eigenheid en geborgenheid van de klasgroep behouden zodat elk kind zich thuis voelt.

We benaderen de kinderen op een positieve, respectvolle manier en geloven sterk in de kracht van belonen.

Door het aanspreken van talenten en de eigenheid van het kind stimuleren we hun motivatie en hun betrokkenheid. We streven naar een zorgzaam, eerlijk en warm school- en klasklimaat.

Eigentijds onderwijs op maat van ieder kind
We staan garant voor een krachtige en uitdagende
leeromgeving zodat elk kind zich volledig kan ontplooien. De school stimuleert hierbij de kinderen om hun leerproces in eigen handen te nemen. 

We houden rekening met interesses van kinderen en zetten in op realistisch en functioneel onderwijs. Door te ontdekken, te ervaren en te onderzoeken, stimuleren we de creativiteit, het probleemoplossend en kritisch denken. Hierbij spelen positieve feedback en zelfevaluatie een grote rol. We bereiden de kinderen doelgericht voor op een mooie toekomst waarbij ze kunnen uitgroeien tot kinderen met een open blik op de wereld.

We werken aan een gezonde geest in een gezond lichaam, door aangepaste tussendoortjes en het stimuleren van voldoende lichaamsbeweging.

Communicatie
We zijn een open en laagdrempelige dorpsschool met een warm hart. We engageren ons als school om met alle betrokkenen open en op regelmatige basis te communiceren.

De band tussen leerkrachten en kinderen is gebaseerd op vertrouwen en wederzijds respect waarbij er geluisterd wordt naar de kinderen.

Ons onderwijs richt zich op het communicatief vaardig maken van onze kinderen. Spelenderwijs oefenen ze in uiteenlopende situaties hoe ze op een respectvolle manier communiceren met elkaar en met de mensen rondom hen.

Gebruik van infrastructuur
De kinderen kunnen zich op onze speelplaats
uitleven met een gamma aan spelmaterialen. De kinderen sporten wekelijks in onze ruime sportzaal die voorzien is van uitdagend sport- en spelmateriaal. De hedendaags ingerichte klaslokalen nodigen uit tot actief en spelenderwijs leren. De tuin daagt de kinderen uit om op een speelse wijze experimenterend en explorerend te leren. Hierbij respecteren we de mooie en de landelijke omgeving.

 Rondom ons
Onze school staat in nauw contact met de lokale gemeenschap. We werken hiervoor samen met
verschillende partners.
Het gemeentebestuur ondersteunt het schoolgebeuren.

 We verkennen de dichte omgeving rondom onze landelijke dorpsschool. De kinderen leren de lokale gemeenschap kennen door zich te engageren in het dorpsleven.

We gaan het engagement ook met onze ouders aan. We geven ze inspraak en de kans om te participeren in het schoolgebeuren.